Хьисэ-Мэсыхь (Иисус-Христос; гр-бз. Ιεσους Χριστος) — Исраилим щыщ тхьэлӏыкӏуэ. Ар Чыристэныгъэм и тхьэщ.

Хьисэ-Мэсыхь
Сурэт
Христос Пантократор
Къыщыхъуар: пэ. 5 гъэ Хьисэм ыпэкIэ[1]
Къыздэхъуар: Вифлеем, Журтиэ, Ромэ Империэ
Дунейм щехыжар: 30 мэлыжьыхьым и 7 или 33 мэлыжьыхьым и 3
Дунейм здехыжар: Къудс (Иерусалим), Журтиэ, Ромэ Империэ
Лъэпкъыр: Журт

Гулъытэгъуэ зэгъэзэхуэжын

  1. https://archive.org/details/jesusrememberedc00jame