Хэкумэтх кординатхэр

Хэкумэтх координатхэр — дунейм и щIыпIэхэр къыхэзыгъэхукI тэмыгъэхэ. Координатхэр ди ЩIыгум нэмыщI, уафэ сферэми адрей планетэхэми къыщагъэсэбэп.

Координат сферэ

Хэкумэтх координатхэр ятхын щхьа къагъэсэбэп WGS84 системэр.