Хэкумэтх координатхэр — дунейм и щӀыпӀэхэр къыхэзыгъэхукӀ тэмыгъэхэ. Координатхэр ди ЩӀыгум нэмыщӀ, уафэ сферэми адрей планетэхэми къыщагъэсэбэп.

Координат сферэ

Хэкумэтх координатхэр ятхын щхьа къагъэсэбэп WGS84 системэр.