{{{АдыгэцӀэр}}}
Документациэ Документациэ
{{Administrative unit
 |Фэр1                   =
 |АдыгэцӀэр                = 
 |И цӀэдыдэр                = 
 |Дэмыгъэ                 = 
 |Нып                   = 
 |Дэмыгъэм и бгъуагъыр           = 
 |Ныпым и бгъуагъыр            = 
 |ШӀыпӀэтхыпхъэ              = 
 |ШӀыпӀэтхыпхъэм и инагъыр         =
 |Администрациэ гуэшыгъуэм и шӀыпӀэтхыпхъэ = 
 |ШӀыпӀэтхыпхъэм и инагъыр аг       =
 |Къэрал                  = 
 |Къэрал уэрэд               = 
 |Статус                  = 
 |Зыхэхьэр                 = 
 |Хиубыдэр                 = 
 |Къалэнэхъышъхьэ             = 
 |Къалэшхуэр                = 
 |Къалэшхуэхэр               = 
 |Махуэ                  = 
 |Тхьэмадэ                 = 
 |Тхьэмадэм и цӀэр            =
 |Тхьэмадэ2                = 
 |Тхьэмадэм и цӀэр2            = 
 |ВКӀуП                  = 
 |ВКӀуП-м и гъэр             = 
 |ВКӀуП-м и пӀэр             = 
 |ВКӀуП зы цӀыхум къытехуэр        = 
 |ВКӀуП зы цӀыхум къытехуэмкӀэ и пӀэр   = 
 |Бзэр                   = 
 |Бзэхэр                  = 
 |Джылэр                  = 
 |Джылэбжыгъэм и гъэр           = 
 |Джылэпсом и процентыр          = 
 |БжыгъэмкӀэ и пӀэр            = 
 |Ӏувагъыр                = 
 |ӀувагъымкӀэ и пӀэр           = 
 |Лъэпкъ дэсхэр              = 
 |Динхэр                 = 
 |Инагъыр                 = 
 |ИнагъымкӀэ и процент          = 
 |ИнагъымкӀэ и пӀэр            = 
 |ЛъэгапӀэ нэхъ иныр            = 
 |ЛъэгапӀэ курыт              = 
 |Лъахъшагъуэр               = 
 |БгъуагъымкӀэ               = 
 |КӀыхьэгъымкӀэ              = 
 |Зэманыгъуэ                = 
 |Аббревиатурэр              = 
 |ISO                   = 
 |FIPS                   = 
 |Телефон кодыр              = 
 |Почтэ индексхэр             = 
 |Интернет-доменыр             = 
 |Автохэм я номер кодхэр          = 
 |Сайтыр                  = 
 |Категориэр Commons дежь         = 
 |Гулъытыгъуэ               = 
}}