ЩIыпIэ инагъ

ЩIыпIэ инагъ — фигурэм и инагъэыр къэзыгъэлъагъуэ геометриэ дэмыгъэ.

Инагъыр къызэрабжхэрEdit

 
Инагъым и фигурэр къигъэлъагъуэу интеграл
  — инагъ, зэпымыу функциэм и интервал  -ымрэ горизонт хэшамрэ я зэхуаку даувар къэббж хъунущ, а функциэм и хэха инагъыу.


ЩIылъэм и инагъыр къызэрапшххэрEdit

ЩIылъэр хэхауэ къыщапшкIэ къагъэсэбэп формулэ:

 

А дыдэр координаткIэ къыщапшым деж:

 

Инагъыр къызэрапш щIыкIэхэрEdit

  • Километр плIимэ, 1 км² = 1 000 000 м²
  • Гектар, 1 га = 10 000 м²
  • Ар, 1 а = 100 м²
  • Метр плIимэ, 1 м² = 1 са (сантиар)
  • Дециметр плIимэ, 100 дм² = 1 м²;
  • Сантиметр плIимэ, 10 000 см² = 1 м²;
  • Миллиметр плIимэ, 1 000 000 мм² = 1 м²;
  • Барн, 1 б = 10−28 м².

Инагъыр къызэрахабхыкI фигурэхэрEdit

Геометриэ фигурэ Формулэ ЗэхъуэкIыныгъэхэр
ПлIимэ     — плIимэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ.
Щимэ     — щимэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ
Химэ     — химэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ
Имэ     — имэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ
Бимэ     — периметр,   — лъэныкъуэхэр зэрыхъур.
ЗэпэплIимэ     и   — зэпэплIимэм и лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ.
Параллелограмм     и   — лъэныкъуэхэм я кIыхьагъ.
    и   — параллелограммэм и зэпэгъунэгъу лъэныкъуэхэр,   — абыхэм я къуэгъэнапIэр.
Ромб     и   — ромбым и диогоналхэм я кIыхьагъ.
Трапециэ     та   — зэпэшыт лъэныкъуэхэр,   — абыхэм я зэхуакум дэлъым и кIыхьагъ .

ТехьэпIэхэрEdit