Бгытхьэхьэблэ

Бгытхьэхьэблэ (ур-бз.: Бытха) — Шъачэшхуэ хиубыдэ хьэблэ, Хьуэдзэ куейм хэту, Бзыгу и псыхъуэ хиубыду. Хым игъунэгъу Ӏуашъхьэ Бгытхьэм тет.

Bytkha Sochi.jpg

ТхыдэрEdit

ШӀыпӀэр убыххэм ТхьалъэӀупӀэу ялъытэт, хьэблэ дамышъыхьу абдежьым Бгытхьэгуащэ шъхьэкӀэ абдежьым ТхьэлъэӀу ирагъэкӀуэкӀыу.

Убыххэр ирагъэкӀа яуж урысхэмрэ ермэлыхэмрэ курджыхэмрэ алыджхэмрэ ягъэтӀысын кӀадза абдежьым унагъуэху.

ШӀыпӀэм и нэхъыбэр ХХ лъэхъэнэм Ворошилов К.Е. и хадэу, жыгхадэу хеубыдэ

ХХ лъэхъэнэм и 60-70 гъэхэм унэхэр куэду дашъыхьын кӀадзэ хьаблэм идежь.

ТехьэпӀэхэрEdit