Урысыбзэ (русский язык) — Урысейм и бзэ нэхъыщхьэщ. Урысыбзэм Урысейм ис урысхэм я анэдэлъхубзэщ, абы щынэмыщӀауэ адрей лъэпкъхэми ящӀэ, иропсалъэ. Урысыбзэращ лъэпкъ зэмылӀэужьыгъу Урысейм исхэр зэрызэпсалъэр.

Урысыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: русский язык (ˈruskʲɪj jɪˈzɨk)
Къэралхэр: Урысей, Курджы, Ипшъэ Осетиэ, Апхъаз, Латвиэ, Литоу, Эстониэ, Исраэл, Монгол, Финлэнд, Джэрмэн, Фрэндж, Канада, Китай.
Статус официалыр: Урысей

Урысыху
Украинэ:

Къэзахъстэн
Къыргъызстэн
Апхъаз
Ишъхъэрэ Осетиэ
Молдовэ:

Норвегэ: Шпицберген Румыниэ:

АШЗ: Ниу-Йорк штат Дунейпсо организациэхэр:

  • ЛъЗ-м хэту хъуам.
Регулироват зыщӀ организациэр: Урысыбзэм и институт Виноградов В.В. ицӀэ зезыхьэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 300 млн.
Рейтингыр: 4-8
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропей унагъуэ
Слауан гуп
къуэкӀыпӀэслауан гупцӀыкӀу
Тхыбзэр: кирилл хьэрыф
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: рус 570
ISO 639-1: ru
ISO 639-2: rus
ISO 639-3: rus

Хьарыфылъэр зэгъэзэхуэжын

А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё
Ж ж З з И и Й й К к Л л М м
Н н О о П п Р р С с Т т У у
Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ
Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я

Гулъытыгъуэхэр зэгъэзэхуэжын