Урысхэр

‎(Урыс къызыхэкӀар)

Урысхэр (зэрзэджэжьхэр —русские) : Урысыху, Укрэинэ, Къазахъстэн, АШЗ, Джэрмэн, пэмыкӀ хэкухэм.

Урысхэр
Prokudin-Gorskii-08.jpg
зэрзэджэжьхэр: русские
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: ~ 150 млн
Здэпсохэр: Урысей Урысей — 115 889 107 (2002);[1]

Flag of Ukraine.svg Укрэинэ — 8 334 141 (2001);[2]
Flag of Kazakhstan.svg Къазахъстэн — 3 797 000 (2009);[3]
Flag of the United States.svg АШЗ — 3 129 738 (2008);[4]
Flag of Uzbekistan.svg Узбэчстэн — 1 199 015 (2000);[5]
Flag of Belarus.svg Урысыху — 785 084 (2009); [6]
Flag of Latvia.svg Латвиэ — 703 243 (2000);[7]
Flag of Kyrgyzstan.svg Къыргъызстэн — 419 600 (2009);[8]
Flag of Germany.svg Джэрмэн — 178 600 (2008).[9]

Бзэр: урысыбзэ
Диныр: чыристэныгъэ
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Зыхэхьэр: къуэкӀыпӀэ слауанхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: укрэнхэр, урысыхухэр
Commons-logo.svg Урысхэр Уикисурэтылъэм


ГулъытыгъуэEdit

Last edited 6 years ago by YiFeiBot