Долхэр (хъыр-бз. მარგალეფი) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, долыбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ чыристэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 400 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр Хъырцейм исщ.

Долхэр
Ermakov. № 3729. Mingrelian princess Chkonia. 23.jpg
зэрзэджэжьхэр: მარგალეფი (маргалиепи)
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 400 000
Здэпсохэр: Хъырцейм, Азгъейм
Бзэр: долыбзэ, хъырцыбзэ
Диныр: чыристэндин
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Commons-logo.svg Долхэр Уикисурэтылъэм

Last edited 6 years ago by YiFeiBot