Касогей Хэку

Broom icon.svg Мы тхыгъэм и стилыр энциклопедиэм екӀукъым, иэ адыгэбзэм иобакъуэ.
Тхыгъэр гъэтэрэзын хуэй Википедиэм и стил хабзэмкӀэ.

Иджыпсту мы напэкӀуэцӀыр нэщӀ. Узхуэныкъуэм игугъ бгъуэтыфыну нэгъуэщӀ напэкӀуэцӀхэм, тхылъхэм абым теухуа тхыгъэхэм, иэ апхуэдэцӀэ зиӀэ напэкӀуцӀ быщӀыфынущ.