Лъэпкъэгъу центр биотехнологиэ информациэкӀэ

АШЗ-м и лъэпкъэгъу центр биотехнологиэ информациэкӀэ (ин-бз. National Center for Biotechnological Information, NCBI).

Лъэпкъыгъуэм и теплъэ

АШЗ-м и Медицинэ лъэпкъэгъу библиотекэм и зы къудамэщ, Узыншагъэм и лъэпкъэгъу институтым и къуэдзу щӀэту.

Щыхалъхьар 1988 гъэм, Мэрилэнд штатым щыщ къалэ Бетесдам.

ТехьэпӀэхэр

зэгъэзэхуэжын