Инджылыбзэ

Инджылыбзэ (инджылыбзэкlэ: English, English language; ур-бз.: Английский язык) — инджылызхэм ябзэ (Инджылызымрэ Британиэшхуэ псомрэ я бзэ lаташъхьа), АШЗ-м ибзэ (31 штатым я бзэ lаташъхьа), Ирландым, Канадам, Малтэм джоуэ бзэ lаташъхьатlым ящыщ, Аустралием Зеланд Кlэм я бзэ lаташъхьа. lаташъхьа хуэду щыт, къагъэсэбэп Африкэмрэ Азиэмрэ я къэрал гуэрэхэм (Индиэ, Пакистэн...) Инджылыбзэкlэ псалъэхэм лингвистикэм англофонкlэ йоджэхэ. Нэхъыбэу а псалъэр къыздагъэсэбэпыр Канадэм.

Инджылыбзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: English, English language
Къэралхэр: Британиэшхуэм, АШЗ-м, Канадэм, Ирландым, Малтэм, Аустралиэм, Зеланд Кlэм и др.
Статус официалыр: Британиэшхуэм, АШЗ-м, Канадэм, Ирландым, Малтэм, Австралиэм, Зеланд Кlэм и др.
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: ~ 199-1400 млн
Рейтингыр: 2
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоевропейская семья
Германская ветвь
Западногерманская группа
Англо-фризская подгруппа
Тхыбзэр: латин хьэрыф (инджылыбзэ хьэрыфылъэ)
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: en
ISO 639-2: eng
ISO 639-3: ENG

Джэрмэн бзэхэм ящыщ индоеуропей бзэхэм я унагъуэм. Анэдэлъхубзэу къэзылъытэр - 410 милыуан хуэдиз, псалъэхэр (етlуанэ бзэ хуэдуи) - 1 млрд хуэдиз (2007). Лъэпкъ Зэгуэт Хасэм иlаташъхьэ бзихым ящыщ.

ТехьэпӀэхэрEdit