Мухьэррам

Ислъам махуэгъэпс

 1. Мухьэррам*
 2. Сэфар
 3. Рабий Iул-аууал
 4. Рабий Iус-сани
 5. Джумадэ Iул-Iула
 6. Джумадэ Iус-сани
 7. Рэджаб*
 8. ШэIэбан
 9. Рэмэдан
 10. Шэууал
 11. Зул-къэда*
 12. Зул-хьэжрэт* * пэубыда мазэ

Мухьэррам (хьэр-бз. محرّم) — муслъымэн махуэгъэпсым и япэ мазэ. Пэубыда мазиплIым ящыщ зы мазэ.

Мухьэррам мазэр къызэрихьамкIэ ящI пщэдджыжь нэмэз. Дар-ес-Сэлам къалэ, Танзаниэ

Мазэм и лъапIагъыр ялъытауэ щтащ бехъымбар Ибрахьим, щыпсэуа зэманхэм щыгъуэ, абы иужь Мэчэ дэс хьэрыпхэми а мазэм и лъэпӀагъыр пэжыу ябжыу щытащ Муслъымэн диныр къемыжьэ щIыкIэ. Мы пэубыдэ мазэм, хьэрып джэурхэр куэдрэ зэзауэхэми, мазэр къихьа иужь я зауэIуэхухэр къагъэнэнхэу хуейт.

Мухьэррам мазэм муслъымхэм ягъэзащIахэм ящыщщ:

 • Мухьэррам нэщI.
 • АшрыI.
 • Шитхэм я хьэдагъэ махуэ, цIыху лъапIэу ялъытэ Хъусейн ибн Алий зэраукIам теухуауэ.

ЗэрыжаIыжымкIэ Мухьэмэд Бехъымбарым (с.а.у.) жиIауэ щтащ — НэщI мазэм иуж, нэхъ берычэту ущынэщI хъуну мазэу щытыр, Аллыхьым и мазэшхуэ мухьэррамырауэ.

Мазэм къэхъуахэрEdit

Япэ махуэEdit

ЕпщIанэ махуэ (АшрыI)Edit

Ислъам диным зэрабжымкIэ мухьэррам мазэм и епщIанэ махуэм къалъхуахэу щтащ бехъымбар лъапIэхэу Iэдэмрэ Ибрахьимрэ. Мухьэррам мазэм и епщIанэ махуэращ дунейр къутэжыну щабжыри.

16-нэ махуэEdit

17-нэ махуэEdit

 • Эфиоп чылыстэнхэм я дзэшхуэ, Меккэ бгъуэдэхьахэу щтащ.

МахуэгъэпсEdit

Ислъам махуэгъэпс Япэ махуэр Иуж махуэр
1431 Дыгъэгъазэм и 18, 2009 гъэ ЩIыщылэм и 15, 2010 гъэ
1432 Дыгъэгагъазэм и 7, 2010 гъэ ЩIыщылэм и 4, 2011 гъэ
1433 ЩакIуэгъуэм и 26, 2011 гъэ Дыгъэгъазэм и 25, 2011 гъэ
1434 ЩакIуэгъуэм и 15, 2012 гъэ Дыгъэгъазэм и 13, 2012 гъэ
1435 ЩакIуэгъуэм и 4, 2013 гъэ Дыгъэгъазэм и 3, 2013 гъэ
1436 Жэпуэгъуэм и 25, 2014 гъэ ЩакIуэгъуэм и 22, 2014 гъэ
1437 Жэпуэгъуэм и 14, 2015 гъэ ЩакIуэгъуэм и 12, 2015 гъэ
Мухьэррам мазэр 2010-2015 гъэхэм

ТехьэпIэхэрEdit