Ислъам махуэгъэпс

 1. Мухьэррам*
 2. Сэфар
 3. Рабий Ӏул-аууал
 4. Рабий Ӏус-сани
 5. Джумадэ Ӏул-Ӏула
 6. Джумадэ Ӏус-сани
 7. Рэджаб*
 8. ШэӀэбан
 9. Рэмэдан
 10. Шэууал
 11. Зул-къэда*
 12. Зул-хьэжрэт* * пэубыда мазэ

Раби́й Ӏус-са́ни (хьэр-бз. ربيع الثاني — рабий етӀуанэ) ерэ  Рабиий Ӏул-ахир (хьэр-бз. ربيع الآخرрабий кӀэух) — муслъым махуэгъэпсыи и еплӀанэ мазэ.

Махуэгъэпс

зэгъэзэхуэжын
Ислъам махуэгъэпс Япэ махуэр Иуж махуэр
1431 Гъатхэпэт и 17, 2010 гъэ Мэлыжьыхьым и 14, 2010 гъэ
1432 Гъатхэпэм и 6, 2011 гъэ Мэлыжьыхьым и 4, 2011 гъэ
1433 Мэзаем и 23, 2012 гъэ Гъатхэпэм и 23, 2012 гъэ
1434 Мэзаем и 11, 2013 гъэ Гъатхэпэм и 12, 2013 гъэ
1435 Мэзаем и 1, 2014 гъэ Гъатхэпэм и 1, 2014 гъэ
1436 ЩӀыщылэм и 21, 2015 гъэ Мэзаем и 19, 2015 гъэ
1437 ЩӀыщылэм и 11, 2016 гъэ Мэзаем и 9, 2016 гъэ
Рабий Ӏус-сани мазэр 2010—2016 гъэхэм

ТехьэпӀэхэр

зэгъэзэхуэжын