Ӏэсетинхэр (ос-бз. ир, ирæттæ, ирон адæм, дигорæ, дигорæнттæ; джылэхъстэней псалъэкӀэмкӀэ — къущхьэхэр) — Къаукъазым ис и зы лъэпкъщ, ӀэсетиныбзэкӀэ ирипсалъэ, и нэхъыбэхэм чристэныгъэм пылъхэщ, я бжыгъэр мин 528 мэхъур. Лъэпкъым и нэхъыбэр (мин 459, 688) Ишхъэрэ Ӏэсетиэм исхэщ.

Ӏэсетинхэр
зэрзэджэжьхэр: ирæттæ, дигорæнттæ
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 700, 000
Здэпсохэр: Ишхъэрэ Ӏэсетиэм, Ипшэ Ӏэсетиэм
Бзэр: Осетиныбзэ
Диныр: чыристэндин, мыслимэндин, хабзэжьхэр
Расэм и типыр: Еуропеойдхэр
Этникэ гупхэр: Иронхэр, Дыгъуэрэхэр
Ӏэсетинхэр Уикисурэтылъэм


Last edited 6 years ago by YiFeiBot