"Катет" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

no edit summary
No edit summary
No edit summary
[[Файл:Right_triangle_with_notations.svg|thumb|right|220px|Катетхэр (a, b)]]
 
'''Катет''' (грекыбзэ псалъэщ): плӀанэпэзанщӀэ щимэм и плӀанэпэзанщӀэм къыбгъэдэлъ лъэныкъуэхэрщ.
==Литературэ==
 
==Библиографие==
*Геометрие, япэ ӏыхьэ, планиметрие. Илъэсибл школхэмрэ курыт школхэмрэ я 6-9-нэ классхэм папщӏэ учебник. А. П. Киселёв. Къэбэрдей тхылъ тедзапӏэ. Налшык - 1954.
 
[[Category:Геометрие]]
141

edits