"АӀуейгъурц" версиэм я зэщхьэщыкӀыгъуэ

 
== КъыздэкӀхэр ==
АӀуейгъурцхэр къыздэкӀхэр янэхъыбэм ШӀыгум ипшъэмишъхъэрэм икурыти курыт лъэныкъуэм, икӀи нэхъыбу здызэшъхьащыкӀхэр Китаим ишъхъэрэмкӀэипшъэмкӀэ, Гималайхэм, Японым, [[Азиэ|ИшъхъэрэИпшъэ-КъуэкӀыпlэ Азиэм]], абы пэмыкӀыу [[ИпшъэИшъхъэрэ Америкэ|ИпшъэИшъхъэрэ Америкэм]].
 
КэкӀыгъэхэр я инагъхэмкӀэ Ӏэуэ зэшъхьащокӀхэ: иныкъуэхэр м. 30 нос, адрейхэр пабжъэ-убгъуауэ мэкlхэр.
1,526

edits