АӀуейгъурц

АӀуейгъурц
Rhododendron caucasicum
Rhododendron caucasicum
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Джылэзэхуэшъа
ХэкӀ: ТӀуанэзэгуэкӀ
Лъэпкъ: Ericaceae
Лъэпкъыгъуэ: АӀуейгъурц
Латин цӀэр
Rhododendron L.1753

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 23700
NCBI 4346

АӀуейгъурц, АӀуейшей (лат-бз. Rhododendron, ур-бз Рододендрон) — къэкӀыгъэ, пабжъэхэмрэ жыгхэмрэ ящыщу. 800 хуэдизу зэшъхьащыкӀху.

АӀуейгъурц

КъыздэкӀхэрEdit

АӀуейгъурцхэр къыздэкӀхэр янэхъыбэм ШӀыгум ишъхъэрэм и курыт лъэныкъуэм, икӀи нэхъыбу здызэшъхьащыкӀхэр Китаим ипшъэмкӀэ, Гималайхэм, Японым, Ипшъэ-КъуэкӀыпlэ Азиэм, абы пэмыкӀыу Ишъхъэрэ Америкэм.

КэкӀыгъэхэр я инагъхэмкӀэ Ӏэуэ зэшъхьащокӀхэ: иныкъуэхэр м. 30 нос, адрейхэр пабжъэ-убгъуауэ мэкlхэр.

Гъагъэхэм я инагъыр цӀыкӀу дыдэхэм къыщикӀэдзауэ см 20 ябгъуагъу носыр.

Урысейм мы Ӏарысу лъэпӀкъ 18 къокӀхэр, нэхъыбу: Каукъазым, Сыбырым, КъуэкӀыпlэ Джыжэм.

СурэтырEdit

АӀуейгъурцхэр пабжъу, пабжъэ цӀыкӀу къокӀхэ.

Тхампэхэр зэщымыщ лъэпӀкъ къэс я инагъкӀэ, зафӀэтыкӀэмкӀэ, илъэс бжыгъэкӀэ пыт, илъэситӀкӀэ пыт, зы гъэкӀэ пыт, лъапэ яӀу иэ зэуэ къудамэм пысу, зэкӀэлъыпытху гъэчым фӀэсу иэ ипӀкъым къытекӀыу, лъапэмкӀэ бгъуэуэ ипэмкӀэ памцӀу иэ ипэр бгъуэуэ лъапэр памцӀу

Гъагъэхэр гуп зытӀущу иэ бжъыгъу зэхэтхэ, макӀыу зэрызу-тӀурытӀу фӀэтхэ

Джылэхэр башцӀыкӀу щытхэ, мм 0,5-2 якӀыхьагъу

КъызэрыкӀхэр зэрызурэ иэ гуп зэхэту пабжъэ Ӏуву, мэзхэм ягъунэгъу, къушъхьахэм. Абы пэмыкӀыу псыпцӀэхэм, тундрэм.

Хому къокӀыр, япэгъэм нэхъ хомдыду. Лъабжъэхэр шӀышъхьамкӀэ нэхъ зеӀыгъ, бжъыгъэ-бжыгъурэ цыжъу щыту.

Гъатхэпэхэм бжъэм фоуфӀ къыхах.

ЛъэпӀкъхэм ящыщEdit

 • Rhododendron atlanticum
 • Rhododendron caucasicum
 • Rhododendron chapmanii
 • Rhododendron ferrugineum
 • Rhododendron groenlandicum
 • Rhododendron hirsutum
 • Rhododendron lochiae
 • Rhododendron luteum
 • Rhododendron macrophyllum
 • Rhododendron maximum
 • Rhododendron moulmainense
 • Rhododendron occidentale

СурэтылъэEdit