Тепсэлъэхьыгъуэ:Адыгэ нып

Add topic
There are no discussions on this page.

Статья о флаге черкесов (адыгов) а не субъекта РФ Республики Адыгея. Просьба не вставлять интервики со статей о флаге Республики Адыгея. Богупс 22:11, 26 Мэкъуауэгъуэм и 2011 (MSD)

The names of the Hebrew and Arabic articles are "The Adyghe flag" and not "Flag of the Republic of Adygea".--Adamsa123 (talk) 02:11, 10 ЩӀышылэм и 2013 (MSK)
Апхуэдэу зэритыр хьэрыпрэ журтрэ я уикипедиэ къуэдейхэращ! Инджылызым, эспаным, фрэнджым адрейуэ хэбгъувауэ хъуам зэрхэтхэр Адыгэ Республикэм и нып, уигу къумыгъауэ Ӏей къыхэсхыну сыхуейкъым, ауэ джыпсту тхьэмадэ проэктым хэткъими а хэукъуэгъуэр зыгъэтэрэзын диӀэкъым, дияпэкӀэ тӀэкӀу нэхъ сакъ ущылажьэм, дэйтӀура мыбдежым лажьэу щыӀэр. Богупс (talk) 03:35, 11 ЩӀышылэм и 2013 (MSK)
Return to "Адыгэ нып" page.