Тиндийхэр

Тиндийхэр (тин-бз. тиндалы) — Къаукъазым ис зы лъэпкъщ, тиндийбзэм иропсалъэхэ, динкӀэ мыслимэнхэщ. Лъэпкъым и бжыгъэр мин 4, 000 мэхъур, абым и нэхъыбэр Дагъыстэным исщ.

Тиндийхэр
Tindi, Daghestan (M. de Déchy, late 1890s).jpg
Тинди къуажэ XIX лӀэщӀыгъуэм и кӀэм
зэрзэджэжьхэр: тиндалы
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: 4, 000 (хуэдиз)
Здэпсохэр: Дагъыстэным
Бзэр: тиндийбзэ
Диныр: мыслимэндин
Расэм и типыр: еуропеойдхэр
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: авархэр, андий лъэпкъхэр