Мы тхыгъэр зэрщыту, кӀэуэ тхыжьын хуэй.
НапэкӀуэцӀым здытепсэлъыхьым къызхэкӀар бгъуэтыфыну.

Хей псалъэм къик1ыр, зы 1уэхум теухуау щыуагъэ зыбгъэдэмылъ жи1эу аращ.

Хей

Last edited 6 years ago by YiFeiBot