ФӀохъус! Джылэхъстэнейхэм осетинхэми, ингушхэми щхьэкӀэ жаӀэр, зэреджэр къущхьэщ! ӀуэрыӀуатэми, хъыбарыжьхэми ингушхэри, осетинхэри зэрыхэтыр аращ! Къэбэрдейм балъкъэрхэмрэ къэрэшейхэмрэ зэреджэм хуэдэ къэрабзэу! Пэжщ, къыхощ зэзэмызэ джылэхъстэней къущхьэ (е осетинхэм е ингушхэм щхьэкӀэ) е хьэсэут къущхьэ (къэрэшейхэм щхьэкӀэ), ауэ, къэрэшейхэри, балъкъэрхэри, осетинхэри, ингушхэри адыгэбзэкӀэ - къущхьэщ! Советхэм я лъэхъэнэм адыгэбзэм лӀыгъэкӀэ къыхагъэхьа лъэпкъыцӀэхэр (къэрэшейти, балъкъэрти, осетинти, ингушти, шэшэнти, шэрджэсти, адыгейти ди бзэм екӀукъым!). Си псалъэм ухуэмыарэзы - адыгэ ӀуэрыӀуатэм зы хъыбарыжь къэгъуэт а сэ жысӀэр зыгъэкъуаншэ, яужым лъэпкъым и цӀэр тхыгъэм зэхъуэкӀ. ФӀыкӀэ дызэӀукӀэ. Богупс (talk) 22:15, 6 Гъатхэпэм и 2014 (MSK)