Гагрэ къедзыгъуэ (аз-бз. Гагра араион, урбз. Гагрский район) — Апхъазым хэт къедзыгъуэ. Къалэ нэхъышъхьэр — Гагра.

Гагрэ къедзыгъуэ
аз-бз. Гагра араион
урбз. Гагрский район
Гагрэ къедзыгъуэ шӀыпӀэтхыпхъэм
Къэрал Апхъаз
Администрациэм и тхьэмадэ Астамур Кецба
Джылэр (2003) 37 002
Инагъыр 772 км²