Игбобзэ (Asụsụ Igbo) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Игбобзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: Asụsụ Igbo
Къэралхэр: Нигериэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 18 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
ISO 639-1: ig
ISO 639-2: ibo
ISO 639-3: ibo

Игбобзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 18 хуэдиз.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

ХьарыфылъэрEdit

A B Ch D E F G Gb Gh Gw H I
J K Kp Kw L M N Nw Ny O
P R S Sh T U V W Y Z
a b ch d e f g gb gh gw h i
j k kp kw l m n nw ny o
p r s sh t u v w y z

АрифметикэEdit

  • otu – зы
  • abụo – тӏу
  • atọ – щы
  • anọ – плӏы
  • ise – тху
  • isii – хы
  • asaa – блы
  • asatọ – и
  • itolu – бгъу
  • iri – пщӏы

Игбобзэкlэ УикипедиэEdit