Лингалабзэ иэ Нгалабзэ (Lingála) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Лингалабзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: Lingála
Къэралхэр: Конго Республикэ Демократ, Конго Республикэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 2 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: лин 395
ISO 639-1: ln
ISO 639-2: lin
ISO 639-3: lin

Лингалабзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 2 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Конго Республикэ Демократ, Конго Республикэ.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

Хьарыфылъэр зэгъэзэхуэжын

A B C D E Ɛ F G Gb H I J
K L M Mb Mp N Nd Ng Nk Ns Nt Ny Nz
O Ɔ P R S T U V W X Y Z
a b c d e ɛ f g gb h i j
k l m mb mp n nd ng nk ns nt ny nz
o ɔ p r s t u v w x y z

Арифметикэ зэгъэзэхуэжын

  • mɔ̌kɔ́ – зы
  • míbalé – тӀу
  • mísáto – щы
  • mínei – плӀы
  • mítáno – тху
  • motóbá – хы
  • nsambo – блы
  • mwambe – и
  • libwá – бгъу
  • zómi – пщӀы

ЛингалабзэкӀэ Уикипедиэ зэгъэзэхуэжын