Мэз псыӀэ

Мэз псыӀэ - ар тропикхэм, экваторым пэгъунэгъу щӀылӀэхэм щыӀэ мэз зэмылӀэужьыгъуэщ. Абы апхуэдэу еджэ щӀэхъуар зэманым и нахъыбэм уэшхыр къызэрешхыр, щӀыр зэрынэхъцӀынэр, хьэуар зэрынэхъпсыӀэр. Ар апхуэдэу щӀэхъум мыхьэнэ Ӏэджэ пылъщ: жьы къепщэр, хыхэр зэрыпэгъунэгъур, дунер зэрымыщӀыэр, илъэсым и къыхьагъкӀэ махуэ кӀыхьагъыр зэрызэхуэдэр.