Намибие - Африкэм ит къэралщ. Къалэ нэхъыщхьэр - Виндхук. Нэбгырэ млн 2.3 хуэдиз щопсо. Хэгъэгум иубыдыр 825 418 км². Бзэ нэхъыщхьэр - англыбзэрщ.

Намибием и ныпыр
Намибиер картым тету

Къэрал лIышъхьэр - Хаге Гейнгоб. Хэгъэгу тхьамадэр - Саара Куугонгельва-Амадхила.

ГеографиеEdit

Гъунэгъухэр: South Африкэ Республикэ, Анголэ, Замбие, Ботсванэ.

Африкэм ищIэгъым итщ, Атлант Океаным и Iуфэм тетщ.

ТарихъEdit

1990-рэ гъэм щхьэхуиту хъуа. Абы ипэкIэ South Африкэ Республикэм игъэконтроларт.

 
Хэгъэгум и дэхагъэ