Чевабзэ иэ Ньянджабзэ (Chicheŵa иэ Chinyanja) — нигер-конголезыбзэхэм ящыщ, банту бзэ группэм хэту.

Чевабзэ
Сурэт
Зэрзэджэр: Chicheŵa
Къэралхэр: Малауий, Мозамбик, Замбиэ, Зимбабве
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 9,3 млн
Классификациэ
Категориэ: Африкэм и бзэхэр
Тхыбзэр: латин хьэрыф
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: нян 510
ISO 639-1: ny
ISO 639-2: nya
ISO 639-3: nya

Чевабзэ я анэдэлъхубзу къэзылъыту дунем тетыр цӀыху — млн 9,3 хуэдиз.

Официал статус здиӀэхэр — Малауий, Замбиэ.

Тхыбзэр зэрщыт — латин.

-ХэрEdit

 • mkaziakazi фыз – фызхэр
 • nyumbanyumba унэ – унэхэр

АрифметикэEdit

 • modzi – зы
 • wiri – тӏу
 • tatu – щы
 • nayi – плӏы
 • sanu – тху
 • sanu n’chimodzi – хы
 • sanu n’ziwiri – блы
 • sanu n’zitatu – и
 • sanu n’zinayi – бгъу
 • khumi – пщӏы

Чевабзэбзэкlэ УикипедиэEdit