Адыгэудзщхьэху
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Жылэзэхуэщахэр
ХэкӀ: Dicotylédones
ХэкӀыгъуэ: Asterales
Лъэпкъ: Asteraceae
Лъэпкъыгъуэ: Адыгэудзщхьэхухэр
ЛӀэужъыгъуэ: Адыгэудзщхьэху
Латин цӀэр
Leucanthemum vulgare
Lam


Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм


Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 37903
NCBI 99072

Адыгэудзщхьэху (лат-бз. Leucanthemum vulgare) — удз лъэпкъыгъуэм щыщ къэкӀыгъэщ.

Теплъэр зэгъэзэхуэжын

И лъэгагъыр см 25-35-м нэс удз лъэпкъыгъуэщ. И тхьэмпэхэр хуэкӀыхь щӀыкӀэщ, и щӀагъ щӀэтхэр ищхьэм тетхэм нэхърэ гэхъ инщ. И пкъыр занщӀэу докӀейри гъэмахуэкум зи къэпщӀийхэр хужь гъэгъа гъуэжьхэр (къудамащхьэ къэс зэрыз) къыпедзэ.

КъыздэкӀыр зэгъэзэхуэжын

КъыщыкӀыу ухуозэщ губгъуэхэм, щӀыжьхэм, псыхъуэхэм деж.

Къэгъэщхьэпэгъуэр зэгъэзэхуэжын

Адыгэхэм хущхъуэу къыщагъэщхьэпэ щыӀэщ.


Тхылъхэр зэгъэзэхуэжын

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Эльбрус». Налшыч 1992 гъ.