Барселонэ (топджэгу)

Барселонэ топджэгу гуп (кат.-бз. Futbol Club Barcelona) — ар топджэгу лъэпкъэгъу Барселонэ къалэ Эспаниэм щыщ. Лъэпкъэгъур ягъэувагъэр 29 мафэм, щэкӀуэгъуэ мазэм, 1899 рэ гъэм. Ары къэзщыгъэхэ шуицрэ цыхухэм катэланрэ инджылыз цыхухэм агъусу яшхэм тетыгъ Жоан Гампер.

Файл:FCB (logo).png
Топджэгу гупым я дэмыгъэ