Бжэндэхъухэр (къэкӏыгъэ)

Бжэндэхъухэр
Centaurea cyanus 20060624120109wp.jpg
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Magnoliophyta
ХэкӀ: Magnoliopsida
ХэкӀыгъуэ: Asterales
Лъэпкъ: Asteraceae
Лъэпкъыгъуэ: Бжэндэхъухэр
Латин цӀэр
Centaurea
Linnaeus

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 36950
NCBI 41503

Бжэндэхъухэр (лат-бз. Centaurea) — лӏэужьыгъуэ куэду гуэшыжа удз лъэпкъэгъущ.

ТеплъэрEdit

Бжэндэхъу лӏэужьыгъуэхэм я гъагъэхэм я щытыкӏэ, я жылэхэмкӏэ, я тхьэмпэхэмрэ пкъыхэмрэ зэрыгъэпсамкӏэ, зэтохуэ. Ахэр зэрызэщхьэщыкӏ щытыкӏи теплъи яӏэщ.

КъыздэкӀырEdit

Къыщокӏхэ мэкъупӏэхэм, хъупӏэхэм, дыгъафӏэ джабэхэм, мэз лъапэхэм, хуейхэм, гъурцхэм яхэту.

КъэгъэщхьэпэгъуэрEdit

Бжьэм фо къыхах.

Лъэпкъыгъу къуэдзэхэмрэ лӏэужьыгъуэхэмрэEdit

Centaurea лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Lopholoma лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Acrolophus лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Cyanus лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Calcitrapa лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Solstitiaria лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Seridia лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Phalolepis лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Melanoloma лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Jacea лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Psephellus лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit

Heterolophus лъэпкъыгъуэ къуэдзэEdit


ТхылъхэрEdit

Хьэкъун Б. Адыгэ къэкӀыгъэцӀэхэр. ТхылътедзапӀэ «Элбрус». Налшыч 1992 гъ.