Гъаф
Гъаф
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэ
ХэкӀ: Бзухэ
ХэкӀыгъуэ: Falconiformes
Лъэпкъ: Къуаргъэхэ
Лъэпкъыгъуэ: Бгъэхэ
ЛӀэужъыгъуэ: Гъаф
Латин цӀэр
Aquila pomarina Brehm, 1831
И щӀыпӀэр
сурэт
Удзыфэнэхукlэ-гъэмахуэм бгъуэ здишъыр,
шхъуантlэ-шlымахуэм здэкуэчыр,
удзыфэкlыф-илъэспсом здэпсоу

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

NCBI {{{1}}}

Гъаф (лат-бз.: Aquila pomarina, ур-бз.: Малый подорлик) — къуэкlыпlэ еуропэм щыпсоу бзу-шъакlуэ инхэм ящыщ.

АплъэпкъырEdit

Ицхэр гъуабджу щыт, шъхьамрэ кlыбымрэ нэхъ кlыф хъууэ. Кlапэмрэ, дамэмрэ ицыхэр гъуабджэ-нэху щытхэ. Идэмашъхьахэм цыхужьхэр хэлъу ирокlуэ.

Кlапэр кlэкlыу щыт, хуэхъуреуэ.

Бзыхэр нэхъ ин хъухэм нэхърэ, яфэмкlэ зэхуэду щытхэ.

Хъухэм яхьэлъагъыр кг. 1,5 — 2,0 мэхъу, бзыхэм кг. 1,7 — 3,0; якlыхьагъыр см. 59—67; хъум идамэм икlыхьагъыр см 45—50 мэхъу; бзым см. 47—53; зэгуэхауэ ябгъуагъыр см. 134—160 мэхъур.

Жыг зэхуакухэм — псынкlыу, джану мэлъатэ; губгъуэм — хому, занкlыу, дамэхэмкlэ ину дэмыуэуэ.

ЗдэпсохэрEdit

Еуропэм икъуэкlыпэ лъэныкъуэмрэ, ипшъэ-къуэкlыпэмрэ (Урысейм къуэхьапlэ лъэныкъуэмрэ, Къаукъазымрэ) губгуэхэм, мэзхэм нэхъ кlасу псыпцlэ мэзхэм ядекlэ щопсоу. Азиэ цlыкlум, Индиэм джоуэ. Шlымахуэкlэ Африкэм ипшъэ, ипшъэ-къуэкlыпэмрэ лъэныкъуэм мэкуэчыр.

ЗэрыпсохэрEdit

Губгъуэхэм, мэз-губгъуэхэм, ипшъэ-къушъхьа лъэныкъуэхэм мы мэзышхуу лъэныкъуэ къыхах, губгъуэхэм нэхъ ягунэгъу.

Бгъуэхэр жыгышъхьахэм трашъыхь, куэдым пкъызэгуэкlыпlэ зэхуакум идежь иэ лъэныкъуэ-къудамэшхуэхэм м. 7-17 лъэгагъу. Езы бгъуэр къудамэ гъумхэмкlэ зэтралъхьа, икlуэцlым пхъафэ, къудамэ псыгъуэ, тхьампэ, удз ираубгъу. Бгъуэм ибгъуагъыр см. 50—110; лъэгагъыр см. 30—80; кlуэцl лъэныкъуэм икууагъыр см. 4-5. Джэдыкlыу ирилъхьар 1-2.

СурэтылъэEdit