КъазфӀыцӀащхъуэ

КъазфӀыцӀащхъуэ
КъазфӀыцӀащхъуэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: Къазхэр
ЛӀэужъыгъуэ: КъазфӀыцӀащхъуэ
Латин цӀэр
Anser fabalis
Latham, 1787

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175024
NCBI 132587

КъазфӀыцӀащхъуэ (лат-бз. Anser fabalis) — къаз теплъэхэм ящыщ лӀэужьыгъуэщ.

Anser fabalis

ТеплъэрEdit

Унэ къазым хуэдизынщ, ауэ нэхъ быдэу зэхэщӀыхьащ. И теплъэкӀэ гъуабжэ-щхъуэуэ зэхэлъщ, и пэр фӀыцӀэщ, кусэ гъуэжьхэр и гъунэхэмкӀэ ирикӀуэу. Хъумрэ анэмрэ я теплъэкӀэ зэщхьэщыкӀхэкъым, ауэ анэр нэхъ цӀыкӀу щытщ.

ЗдэпсэухэрEdit

Мы лӀэужьыгъуэр Ищхъэрэ жыжьэм щопсэу. Я зыныкъуэм щӀымахуэр Хы ФӀыцӀэм, Хы Курытым я Ӏуфэхэм щрах.


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкесск. 2007 гъ.