КӀыкъыр лъэпкъыгъуэр

КӀыкъыр лъэпкъэгъур
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Унэбзу хэкӀыгъуэр
ХэкӀыгъуэ къуэдзэ: Oscines
Лъэпкъ: КӀыкъыр лъэпкъыр
Prunellidae Richmond, 1908
Лъэпкъыгъуэ: КӀыкъыр лъэпкъэгъур
Латин цӀэр
Prunella Vieillot 1816

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178658
NCBI 175132

КӀыкъыр лъэпкъыгъуэр (лат-бз. Prunella) — Oscines хэкӀыгъуэ къуэдзэ, унэбзу хэкӀыгъуэм щыщщ.

Я нэхъыбэкӀэ лъэтэжхэкъым, щӀыпӀэ нэхъ щӀыӀэ дыдэхэм щыпсэу лӀэужьыгъуэхэм щымыхъукӀэ. ЦӀыкӀухэщ. Я теплъэкӀэ унэбзухэм ящхьщ, я фэр фагъуэу, пэ памцӀэ яӀу. Хъумрэ анэмрэ я теплъэр мащӀэщ зэр зэщхьэщыкӀыр. Гъэмахуэм я Ӏус нэхъыщхьэр гъудэбадзэщ, щӀымахуэм жылэ, мэракӀуэхэкӀ.

ЛъэужьгъуэхэрEdit


ТхылъхэрEdit

  • Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Брат Хьэсин. Черкесск. 2007 гъ.