Лабэжъ (ур-бз.: Лаба) — Краснодар къэралым псы ежэх, сэмырабгъумкlэ Псыжъ холъадэ.

Лабэжъ
Сурэт
КӀыхьагъыр: 214 км
Псыхъуэм и инагъыр: 12 500 км²
Псыхъуэр: Хы Мыутlэ
Псыуэ ихьыр: 95,7 м³/с (и пэм идежь)
КъызхэкӀыр: Лабэшхуэмрэ ЛабэцӀыкӀумрэ я зэхэлъэдэгъуэм
КъыхэжыпӀэр: Къалэдэс станицэ (Краснодар къэрал)
И пэр: Псыжъ
Псыпэм и щӀыпӀэр: Лабапэкъалэ (Краснодар къэрал)
Хэкур: Урысей
Хэку къедзыгъуэхэр: Адыгэ къэрал, Краснодар къэрал
ГВР: 06020000912108000003180 и 06020000712108000003180
ЩӀыпӀэтхыпхъэ

ЦlэрEdit

Къуэкlыпlэ Къаукъазым инэхъ псы инхэм ящыщ, Псыжъ исэмырабгъумкlэ хэлъадэ. Бзэхэмкlэ азэ цlыхухэр зэм хуэкlуакъы м я гупшысэнхэмкlэ цlэр къызхэкlэам. Нэхъ зыхуэкlуэхэр гупшысагъыитl. Зыр ираныбзэм къыхэкlа псалъэ "алб" - хыжь, абы пашъэ. Етlуанэр - апхуэдууи иран псалъэ "лаб" ("лав") - псы lуфэ къикlыу. Апхуэдыуи пэмыкlыуи а гупшысэхэм пагъэувэ щыlа. К.Х. Мерэтыкъуэм зэритхымкlэ Лэбэ цlыкlум зыпс хэлъадэр lуашъхьа Лоуба (абазэ псалъэ, къыкlыр гурыlуэгъуэкъым) къыкlожыр.

ХэкумэтхEdit

Iуашъхьахэм мыл телъхэм къыкlэжу, Лабэшхуэмрэ Лабэцlыкlумрэ япсым къахэкlыу икlыхьагъыр км 347 мэхъу. Лабэшхуэмрэ Лабэцlыкlумрэ я зэхэлъэдэпlм къыщыкlэдзауэ быбжмэ икlыхьагъыр км 214 мэхъу. Ипсыхъуэм ибгъуагъыр 12 500 км². Ишъхьамкlэ Лабэмрэ псы хэлъадэхэмрэ уэру щытхэ, къуэ куухэм дэжу. Икlагъымкlэ ипсы lуфэхэр лъахъчу щыт, езыр хом мэхъужь. Псыр къызхэкlыр зэхэт: уэсыпс, мылтlкlуэпс, уэшхыпс.

Псы нэхъ ин хэлъадэхэр: Чэмлыкъ (ижьыгъурабгъумкlэ), Фэрс (сэмырабгъумкlэ).

Хьаблэ lуфэм lутхэрEdit

Къэрэшей-Шэрджэсым: Пхиэ, Дамхьуэрц, Зэджэдэн, Рожъкъуауэ, Азиатскэ, Псэмэн, Курджиново, Подскальное. Яужкlэ Краснодар къэралыр холъадэ: Ахметовскэ, Каладжинскэ, Мостовской, Лабинск, Курганинск... Адыгей къэралым икъуаджэхэр: Хуэдз, Натырбово, Куэчхьаблэ, Еджэрыкъуэй, Пшизо, Джэмбэчий, Хьатикъуай.