Мэзы́тхьэшъакӀуэхэм, мэзхэм, хьэкӀэ-кхъуэкӀэхэм я Тхьэ. Натрхэм я ӀуэрыӀуатэ бжыгъэхэм хэт.


И псэукӀэрEdit

Мэзытхьэр мэзыкхъуэ цыпэплъым тесу мэзхэм къыщекӀухьыр, бжьом и фэм телъу мэжейр, и шыкъухэр псэушъхьэхэм я бжьэхэм къыхэшъыкӀа.

Езым и шъхьэм бжъэкъуитӀ ину тет, и дамитӀым бзуитӀ зэрызу тес, и шалъэм шабзэшищ илъу зэрехьэ.

ШъакӀуэхэм зэпэубыдыгъуэ гуэрэ къахэкӀмэ Мэзытхьэр я хеящӀэ.

Адыгэ хабзэмEdit

Хулъхугъэм зы псэушъхьэ къиукӀауэ щытамэ, и фэр триху зэпкъыриха яуж, унэм къигъэзэжьыным ипэкӀэ Мэзытхьэ и Ӏэхьэр (шхьэ-лъагъуэ) мэзым къыкӀинэти хъуэхъу псалъэ дэкӀыгъу, къежьэжьыт.

ТхыдэрEdit

Нэхъ пасу Мэзытхьэм япэ итауэ щытар Мэзгуащэ. Пэкъуэрэ Мазгуащэрэ зэпылъа (пэмыкӀыу Пэкъуэ Мэзгуащэ идыгъуа) яуж мэзгуащэм бын игъуэта — мэзылӀхэр.

ТехьэпӀэхэрEdit