Санскри́т (дев-ри: संस्कृता वाच् «тхыбзэшъэкӀэбзэ») — Индиэм и пэсырей тхыбзэщӀэкӀэбзэ, щӀэнщапхъэ бэлыхь иӀу.

Санскрит
Зэрзэджэр: 'संस्कृतम् / Saṃskṛtam [bhaṣa]'
Къэралхэр: Индиэмрэ Ипщэ Азиэмрэ и къэрал гуэрэхэмрэ
Ирипсалъэхэм я бжыгъэр: 700.539
11.106 анэдэлъхубзу (2011 гъ.)
694.433 етӀуанэ бзэуэ (2011 гъ.)
Классификациэ
Категориэ: Еуразиэм и бзэхэр
Индоеуропеибзэхэр
Индоираныбзэхэр
Индоариибзэхэр
Тхыбзэр: деванагари пэмыкӀи.
Бзэ кодхэр
КъэралСтандарт 7.75–97: сан 581
ISO 639-1: sa
ISO 639-2: san
ISO 639-3: san

ШӀыпӀэ хиубыдэхэр зэгъэзэхуэжын

Индиэм и ишъхъэрэ лъэныкъуэ еубыд, бгыкъ тхыбзэм щыщу, илъэс зы мин къыщыкӀэдзауэ ди лъ. япэ. Санскритыр зы лъэпкъ гуэрэм и бзэ хуэду къэлъытэгъуэ епт хъунукъым, ауэ зы щӀэнхабзэм и бзу бгъэув хъуну, уэркъ лъакъуэхэм нэхъ зэрамхьауэ антич зэманыгъуэм[1]. ЩӀэнхабзэр и нэхъыбэкӀэ къызэрнэсар ди зэманыгъуэм индиэ дин хылъхэмкӀэ, алыджыбзэмрэ латиныбзэмрэ хуэду КъуэхьэпӀэ лъэныкъуэм, санскритыр КъуэкӀыпӀэм къекӀуэлӀа зэманхэм щӀэнхабзэ зэпылъыгъуэхэм я бзэуэ хъуа щӀэныгъэлӀхэм, тхьэмадэхэм. Иджыпсту санскритыр Индиэм и официал бзэ тӀокӀитӀрэ тӀурэм я зэ бзэу щыт[2].

Тхыдэр зэгъэзэхуэжын

Адрей бзэхэмрэ щӀэнхабзэхэмрэ зэрхэхьар. Тхыпкъэр къыздагъэшъхьэпэр зэгъэзэхуэжын

Санскритыр куэду шъхьэпа Индиэ бзэхэм я зэфӀэувэкӀэмрэ (и нэхъыбу псалъэзэшэм), пэмыкӀ бзэхэми санскритымрэ буддэ щӀэнхабзэмрэ здынэса лъэныкъуэхэм.

Бзэхэм ящыщхэр:


Тхыпкъылъэмрэ макъхэмрэ зэгъэзэхуэжын

Тхыбзэр зэгъэзэхуэжын

Гулъытыгъуэ зэгъэзэхуэжын

  1. Бэшем А. Индиэм дэхэгъуэ иӀатэр. Тхылъ. 1977 гъ. (индж.)
  2. Индиэм и Конституциэ, нап. 330, Тхыгъэ 344-м (1) и еянэ гуэлъхьэпӀэмрэ 351-мрэ. Бзэхэр.

Last edited 6 years ago by YiFeiBot