Хыжьэ — хышхуэм, хым, псыхъурейм мыдрей дэтхэнэ псылъэми и Iыхьэ, куууэ щIылъэм дыхьэ.

ЩIылъэку хым и зы хыжьэ цIыкIу

Хыжьэхэр я щытыкIэмкIэ зэхадзхэ — хъулъый, губа, Iестуарий, фиорд, тэман, лагунэ, гавань.

ГидрологикэкIи гидрохимэкIи хыжьэхэр сыткIи тохуэхэр псылъэ зэпыщIам. Ауэ иныкъуэхэм деж хыжьэхэм щIыпIэ здэщыIэм и климатым елътауэ, я псыщхьэм и гидрологикэм тIэкIу зихъуэжынкIэ хэлъщ мыдрей псылъэ зэпыщIам елътауэ.

Нэхъ ин хыжьэхэрEdit

Дуней Хышхуэм и нэхъ ин хыжьэхэу ябж — Аласкэ, Бенгал, Бискай, Аустралиэ ин, Гуиней жыжьэхэр.

Хы ерэ хыжьэ?Edit

Хыжьэ гуэрхэр щыIэщ я гидрологикэ режимымкIэ хыуэ щыту, ауэ ижь ижьыжь лъандэрэ хыжьэу еджэурэ, а цIэр къахуинауэ. Псалъэм папщIэ Мексикэ, Фарс, Калифорниэ, Гудзон хыжьэхэр.

СурэтылъэEdit

Иджыри феплъEdit

ТехьэпIэхэрEdit