ХьэпцӀащхъуэхэр

ХьэпцӀащхъуэхэр
ХьэпцӀащхъуэхэр
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: ХьэпцӀащхъуэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: ХьэпцӀащхъуэ лъэпкъыр
Лъэпкъыгъуэ: ХьэпцӀащхъуэхэр
Латин цӀэр
Apus
Scopoli, 1777

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 178006
NCBI 8894

ХьэпцӀащхъуэхэр (лат-бз. Apus) — хьэпцӀащхъуэ лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

ЛӀэужьыгъуэ 16 зэщӀеубыдэ лъэпкъэгъум, ахэр:


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.