Iузэв — псым и зы къыхэгъэщхьэхукIа пIэ, щIыпIитIым я зэхуакум дэлъу псы бассейнитIыр ерэ абыхэм я IыхьитIыр зэпызыщIэу щыт.

Iузэвым и щытыкIэ

Iузэвхэр зэрызэхадзEdit

Iузэвхэр зэхадз кIыхьгъкIэ, бгъуагъкIэ, кууагъкIэ. Ахэм нэмыщI псы уэрхэм я гъэзапIэхэмрэ я псынщIагъымрэ къагъэлъагъуэ. Кхъухьхэр нэхъ щызекIуэ Iузэвхэм лоциэхэр яхузэхалъхьауэ щытщ.

Дунейм и нэхъ кIыхь дыдэ Iузэвыр — Мозамбик Iузэвыращ (и кIыхьагъыр 1760 километрэу мэхъу). Нэхъ бгъуэ дыдэр — Дрейк Iузэвыращ (и бгъуагъыр 860 километрэу мэхъу).

Iузэвхэм я классификациэхэрEdit

Iузэвхэр хышхуэм и бассейнымкIэ

  • Iузэв, зы хышхуэм и бассейным ит (Дарданеллэ)
  • Iузэв, хышхуитIым я бассейнхэр зэпызыщIэ (Беринг)

Iузэвхэр континентхэмкIэ

Iузэвхэр дуней-ижь статусымкIэ

  • Iузэвхэ, хуит хым и Iыхьэхэр ерэ экономикэ зонэхэм я Iыхьэхэр зэпызыщIэ, кхъухьхэр хуиту щызекIуэ (Сингапур, Баб-Iел-Мандеб Iузэвхэм хуэдэ)
  • Iузэвхэ, къэралитIым я зэхуакум дэт, дуней-ижь статусымкIэ зэрзыгурыIуауэ хамэ къэралхэм а кхъухьхэр хуиту дагъэкI хъуну (Каттегат)
  • Iузэвхэр, зы къэралым и зэхуакум дэт, къэрал куэдым я кхъухьхэм къагъэсэбэпу, ауэ къэрал зызейм хуейм димыгъэкIыу щыту (Босфор

Нэхъ пщIэшхуэ зиIэ Iузэвхэр хышхуэхэмкIэEdit

Арктикэ ХышхуэEdit

Атлантикэ ХышхуэEdit

Индиэ ХышхуэEdit

Щэху ХышхуэEdit

Иджыри феплъEdit