Абазэхэр

(Абазэ мыбы къыхэкIащ)

Абазэхэр (аб-бз. абаза) — абазэ-адыгэхэр лъэпкъ, Къаукъаз и зы лъэпкъ. Бжыгъэр — 50 мин цӀыху. Здэпсохэр: Урысей (Къэрэшей-Шэрджэс, Ставропол Къэрал, Къэбэрдей-Балъкъэр) — 37 942 (2002), Тырку — 10 000 (1995).

Абазэхэр
Proposed Naval Jack of the Republic of Abkhazia.svg
Абазэхэм я нып
зэрзэджэжьхэр: Абаза
Лъэпкъпсом и бжыгъэр: ~ 50 000
Здэпсохэр: Урысей Урысей — 37 942[1] (2002);

Тырку Тырку — ~ 10 000[2] (1995);

Бзэр: абазэбзэ
Диныр: мыслимэн-суннитхэр
Расэм и типыр: еуропеойдхэ
Ӏыхьлы лъэпкъхэр: азгъэхэр, адыгэхэр

Бзэр — абазэбзэ.

Диныр — мыслимэн-суннитхэр.

ТхыдэEdit

Къаlуэтэжым къызэрыхэщымкlэ "абазэ" псалъэр лъэпкъ щхьэхуэм ицlэу щытакъым, атlэ адыгэм я нэхъыбэм хуахьыу щытащ. Псалъэм папщlэ, Люлье Леонтий адыгэхэр "абазэ жылэ"-рэ "адыгэ жылэ" жаlэу зэхадзыу щытау етхыж. Абазэ жылэм убыххэри, шапсыгъхэри, абазэхэхэри хиубыдэт. Лапинскэ Теофил (Тэуфикъ-бей) "абазэ" псалъэмрэ "адыгэ" псалъэмрэ зэхуэдэкъэпсыу итхырт.

ТхыгъэхэрEdit

  • Абазины // Народы России. Атлас культур и религий. — М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. — 320 с. — ISBN 978-5-287-00718-8 (урыс.)

ГулъытыгъуэEdit