БэрэтӀинэ

БэрэтӀинэ
Mentha spicata
Щхьэмыж бэрэтиӀнэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: КъэкӀыгъэхэр
Къудамэ: Джылэзэхуэшъа
ХэкӀ: ТӀуанэзэгуэкӀ
ХэкӀыгъуэ: Lamiáles
Лъэпкъ: Lamiáceae
Лъэпкъыгъуэ: БэрэтӀинэ
Латин цӀэр
Mentha L.
ЛӀэужьыгъуэхэр

Тхылъым еплъ

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 32264
NCBI 21819

БэрэтӀи́нэ (лат-бз.: Mentha, ур-бз.: Мя́та) — къэкӀыгъэ лъэпкъ. ЛӀэужьыгъуэу хъуам мэ якӀэту щыт, ментол нэхъыбэм куэду яхэлъу.

КъызэрагъэщхьапэрEdit

КъэкӀыгъэр куэду здыхалъхьэр - пщӀэфӀэным, косметикэ лэжьыгъэхэм (япон бэрэтӀинэ, сыр бэрэтӀинэ "Mentha piperita"), фитотерапиэмрэ аромэтерапиэмрэ (сыр бэрэтӀинэ "Mentha piperita" адыкӀэлэн, псыпцӀэ бэрэтиӀнэрэ), формакологиэм (нэхъыбу къагъэшъхьапэр сыр бэрэтӀинэ "Mentha piperita")

ЛӀэужьыгъуэхэрEdit

Лъэпкъым хэтыр лӀэужъыгъуэу 25 хуэдиз абыхэм ящыщу 10 езыр-езыру гибрид хъуахэр. ЛӀэужъыгъуэхэм ящыщ:

 • Mentha aquatica - АдыкӀэлэн
 • Mentha arvensis - БэрэтӀинагъуэ
 • Mentha asiatica - Азиэ бэрэтӀинэ
 • Mentha australis- Аустралиэ бэрэтӀинэ
 • Mentha canadensis - Канадá бэрэтӀинэ
 • Mentha cervina
 • Mentha cunninghamii
 • Mentha dahurica - Даур бэрэтӀинэ
 • Mentha diemenica
 • Mentha gattefossei
 • Mentha grandiflora
 • Mentha haplocalyx
 • Mentha japonica - Япон бэрэтӀинэ
 • Mentha kopetdaghensis - Копетдаг бэрэтӀинэ
 • Mentha laxiflora
 • Mentha longifolia - ГуащэӀэпэ
 • Mentha micrantha - Гъагъэ-жьгъей бэрэтӀинэ
 • Mentha pulegium - ПсыпцӀэ бэрэтиӀнэ
 • Mentha requienii
 • Mentha satureioides
 • Mentha spicata - Щхьэмыж бэрэтиӀнэ
 • Mentha suaveolens

ГибридхэрEdit

СурэтылъэEdit