Open main menu

ХэкумэтхEdit

Къалэр хы тIыгу Ипшэ Джорджэм тетщ, тIыгуныкъуэ Тэтчер и дыгъэкъуэкIыпIэмкIэ гъэзауэ, дэлъэдапIэ Кинг Артур и Iуфэм деж. Антарктидэ нэс 250 км нэблэгъэн фIэкI дэлъкъым.

Грютвикен Антарктикэм тюристхэр нэхъ здекIуалIэ щIыпIэхэм ящыщщ. ЩIыпIэм и бгхэм, Iуащхьэхэм, мылхэм, къуэхэм икIи нэмыщIхэм цIыху куэд дихьэххэу еплъыну къызэхуешэ.

Къалэм пэмыжыжэу пшы вымпIухэм я колониэ иIэщ.

ТхыдэEdit

ТIысыпIэр щаухуар 1904 гъэращ. Апщыгъуэм норвегхэм къалэр иджыпсту здэщыт къалэм деж джейхэр щаукIыну базэ яувауэ щтащ.

1909 гъэм къалэр Британиэшхуэм Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэм я къалащьэ ищIащ.

Джей-укIым и пщIэр ехуэхыжа иуж, къалэм абы и экономикэр епхати, тIэкIу тIэкIуурэ абыи и пщIэр ехуэхыжащ.

1982 гъэм Фолклэнд зауэ зэманым щыгъуэ Архентинэм и зауэлIхэм къалэр яубыдауэ щтащ. Тхьэмахуищ дэкIа иуж Британиэшхуэм и зауэлIхэм къалэр къытрахыжащ. Абы къыхэкIыу 2001 гъэ хъухъу хы тIыгур Британиэшхуэм и хыдзэлIхэм яхъумэу щыIахэщ.

ДжылэрEdit

Къалэм джей-укIым и пщIэр ехуэхыжа иуж, цIыху дэсыр зэуэ нэхъ мащIэ хъуащ.

Иджыпсту абы дэсыр цIыху 20 нэблагъэуращ. Гъэмахуэм туристхэм щIыпIэм къыщыкIуэм деж цIыху дэсыр 200 нэхъ мащIэ дыдэу щIегъу.

СурэтылъэEdit

ТехьэпIэхэрEdit