Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэр

Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тӀыгухэр (ин-бз. South Georgia and the South Sandwich Islands) — Ипшъэ Америкэм хэт къэрал. Къалэ нэхъыщхьэр — Грютвикен. Къэралым хеубыдэр хы тIыгу Ипшэ Джорджэрэ, абы нэмыщI Ипшэ Сандуичхэ хы тIыгу зэхэт. Хы тIыгухэр Атлантикэ хышхуэм и ипшэ лъэныгъуэмкIэ гъэзахэщ. ЩIыпIэхэр Британиэшхуэм хохьэхэр. И инагъыр 3 903 км² мэхъу, цIыхуу щыпсор цIыхуу 30 фIэкI хъукъым.

Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тIыгухэр
ин-бз. South Georgia and the South Sandwich Islands
Flag of South Georgia and the South Sandwich Islands.svg Дэмыгъэ Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тIыгухэм
Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тIыгухэм и нып Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тIыгухэм и дэмыгъэ

Кординатхэр: 54°15′00″ с. ш. 36°45′00″ в. д. / 54.25° с. ш. 36.75° в. д. (G)

South Georgia and the South Sandwich Islands in United Kingdom.svg
Гоуидзэр: «"Let [or May] the Lion protect his own land" (Аслъэным и щIыр иредвгъэхъумэж)»
Къэрал уэрэд: «God Save the Queen» (Макъ едэӀун (info))
Нэхъышъхьэбзэхэр инджылыбзэ
Къалэ нэхъышъхьэр Грютвикен
Къалэ нэхъ инхэр Грютвикен
ӀэнатӀэ хабзэр конституциэ пэштыхьей
Пэштыхьэ
Генерал-губернатор
Елизавета II
Нигел Хьейвуд
ШӀыпӀэр
• Псори

3 903 км²
Къэралым и джылэр
• ЗэралъытэмкӀэ (2006)
Ӏувагъыр

30 цӀыху
0,005 цӀыху/км²
Интернет-доменхэр .gs
Зэманыгъуэхэр -2
Commons-logo.svg Ипшэ Джорджэрэ, Ипшэ Сандуичхэрэ хы тIыгухэр Уикисурэтылъэм

Ипшэ ДжорджэEdit

Ипшэ Джорджэ — хы тIыгу зэхэт, Атлантикэ Хышхуэм ипшэ лъэныкъуэмкIэ гъэзахэу. Хы тIыгу зэхэтым хохьэр — зы хы тIыгушхуэр, нэхъ цIыкIуу зыкъомрэ.

1675 гъэм къызэIуихащ инджылы щэхуакIуэ Антони де ла Роше. Япэу къэзыплъыхьу тепсэлъыхьар цIэрыIуэшхуэ хыерсылI Джеймс Кукщ 1765 гъэм.

XVIII-XIX лъэхъэнэхэм Ипшэ Джорджэм Инджылым къикIауэ цIыху куэд щыпсохэт хы псэущхьэхэм ешэхэу.

Иджы хы тIыгум щыпсор цIыхуу 30 нэблагъэщ. Гъэмахуэм абыхэм я бжыгъэр хохъуэ, хы тIыгум щыпсо псэущхьэхэр къызэыплъыхьынухэм я фIыгъэкIэ.

Ипшэ Сандуичхэ хы тIыгухэEdit

Ипшэ Сандуичхэ хы тIыгухэ — Атлантикэ Хышхуэм и ипшэ лъэныкъуэмкIэ гъэзахэу хы тIыгу зэхэт. И инагъыр — 310 км². Хы тIыгу зэхэтым хохьэхэр хы тIыгу цIыгу гуп. И нэхъ Iэта щIыр — Iуащхьэ Белиндэ (1372 м), ар хы тIыгу Монтегуэм тетщ.

Япэу къэзыплъыхьу тепсэлъыхьар Джеймс Кукщ 1765 гъэм.

Хы тIыгухэм цIыху щыпсокъым. Гъэмахуэм экспедициэхэм къаплъыхьхэ.

Джабэ ЛъэбакъуэEdit

Джабэ Лъэбакъуэ — псым ауэ къыхэщ, джабэ цIыкIухэщ. ЦIырыIуэ щэхъуар IуэрыIуатэщ, а джабэхэм деж эспан кхъухь дыщэ зэрыз щIилъэфауэ. А кхъухь IуэрыIуатэхэм я фIыгъэкIэ, хыерсылI куэдым джабэхэр къаплъыхьауэ щтащ, иджыри къаплъыхь къагъуэтын яфIэщIу.

Псэущхьэхэмрэ къэкIыгъэхэмрэEdit

Хы тIыгухэм дунейр щыщIэIэми псэущхьэ зэмылIэужыгъуэ куэд щопсохэ. Псом нэхъ нэхъ къаплъыхьхэр хы тIыгухэм щыпсо вымпIухэращ. Ахэм нэмыщI хы тIыгумхэм щопсохэ бзу зэмылIаужыгъуэ, хы псэущхьэ куэдхэр.

СурэтхэрEdit

ТехьэпIэхэрEdit

ГулъытэгъуэEdit