КӀапэ хы — материкым бгъуэдэхьэ хы, мащӀэу тӀыгукӀэ е тӀыгуныкъуэкӀэ хышхуэм къыгуэгъэщхьэхукӀауэ щыту. КъуэкӀыпӀэ хыхэм хиубыдэхэр, континент шелфым тетхэращ. Апхуэдэ хыхэм я климатыр, гидрологиэ щытыкӀэр, псэущхьэ хэсхэр Ӏейуэ епхауэ щытщ материкыми хышхуэми.

Дунейм и кӀэух хыхэр зэгъэзэхуэжын

Арктикэ Хышхуэм и кӀапэ хыхэр:

Атлантикэ Хышхуэм и кӀапэ хыхэр:

Индиэ Хышхуэм и кӀапэ хыхэр:

Щэху Хышхуэм и кӀапэ хыхэр:

Ипшэ Хышхуэм и кӀапэ хыхэр:

Иджыри феплъ зэгъэзэхуэжын

ТехьэпӀэхэр зэгъэзэхуэжын