КIапэ хы — материкым бгъуэдэхьэ хы, мащIэу тIыгукIэ е тIыгуныкъуэкIэ хышхуэм къыгуэгъэщхьэхукIауэ щыту. КъуэкIыпIэ хыхэм хиубыдэхэр, континент шелфым тетхэращ. Апхуэдэ хыхэм я климатыр, гидрологиэ щытыкIэр, псэущхьэ хэсхэр Iейуэ епхауэ щытщ материкыми хышхуэми.

Дунейм и кIэух хыхэрEdit

Арктикэ Хышхуэм и кIапэ хыхэр:

Атлантикэ Хышхуэм и кIапэ хыхэр:

Индиэ Хышхуэм и кIапэ хыхэр:

Щэху Хышхуэм и кIапэ хыхэр:

Ипшэ Хышхуэм и кIапэ хыхэр:

Иджыри феплъEdit

ТехьэпIэхэрEdit