ПсыпцӀэбабыщ

ПсыпцӀэбабыщ
ПсыпцӀэбабыщ
Хъумрэ (игупэм итыр) анэмрэ
ЩӀэныгъэ хэкӀыгъэхэр
Лъэпкъышхуэ: Псэушъхьэхэр
Типхэр: Кордэхэр
Тип къуэдзэ: ДжабэрыӀэхэр
ХэкӀ: Къуалэбзухэр
ХэкӀыгъуэ: Къаз теплъэ хэкӀыгъуэр
Лъэпкъ: Бабыщ теплъэ лъэпкъыр
Лъэпкъ къуэдзэ: Бабыщ лъэпкъ къуэдзэр
Лъэпкъыгъуэ: Псыбабыщхэр
ЛӀэужъыгъуэ: ПсыпцӀэбабыщ
Латин цӀэр
Anas crecca
И щӀыпӀэр
сурэт
    здигъуалъхьэр
    гъэпсом
    щӀымахуэр здырих

Wikispecies-logo.svg
Систематикэ
УикилӀэужьыгъуэм

Commons-logo.svg
Сурэтхэр
Уикисурэтылъэм

ITIS 175081
NCBI 75839

ПсыпцӀэбабыщ (лат-бз. Anas crecca) — псыбабыщ лъэпкъыгъуэм щыщ лӀэужьыгъуэщ.

Anas crecca

ТеплъэрEdit

Мыр бабыщ лӀэужьыгъуэхэм я нэхъ цӀыкӀу дыдэщ. Адрейхэм къахыбогъэщхьэхукӀыф и дамэхэм удзыфабзэу Ӏэгуфэ ныкъуэ хуэдиз зэрыхэлъымкӀэ. Хъухэм я щхьэр щхъуэ-гъуафэщ, джабэхэмкӀэ фӀыцӀэ-удзыфэ кусэ лыдхэр ирокӀуэкӀ. Хулъащхьэм гъуэжьыфэ-фагъуэ къащӀоуэ. И пэр фӀыцӀэщ, лъэдийхэр щхъуэ-гъуэжьыфэщ.

ЗдэпсэухэрEdit

Къэрал куэдым щопсэуэ. Псы гущӀыӀум задэу къызэрытелъэтыкӀыфым лъегъэкӀ, чыцэ, къамылылъэхэм щыӀэ псы гъуджэ цӀыкӀухэм Ӏус щылъыхъуэну. Губгъуэбабыщым хуэдэу, мыри щӀымахуэм мыщт псы Ӏуфэхэм щыплъагъунущ ди хэгъуэгум.


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.