Псыхэуэхэр

Псыхэухэр (лат-бз. Ardea) — псыхэуэ лъэпкъым щыщ лъэпкъыгъуэщ.

Къуалэбзу пӀащэхэщ, псыхъуэхэм, псыпцӀэхэм, хыкъумхэм я Ӏуфэм гъунэгъуу мэпсэухэр. ФӀыуэ зэхэщӀыхьахэщ: лъакъуэ, пщэ кӀыхьхэщ, пэ папцӀэ кӀыхь лъэшщ, лӀэужьыгъуэ куэдым я щхьэщӀыбым цы Ӏэрамэ къыхокӀ.

ЗэхэгъэкӀыгъэрEdit

Лъэпкъыгъуэм лӀэужьыгъуэ 14 зэщӀеубыдэ, ахэр:


ТхылъхэрEdit

  • Брат Хьэсин. Адыгэхэм я къуалэбзу щӀэныгъэр. Черкеск къ. 2007 гъ.