Ставропол щӀыгу

Ставропол край (урбз. Ставропольский край) — Урысей Федерациэм хиубыдэ къэрал зы, Ишъхъэрэ-Къаукъаз федерал куейм хэт

Ставрополкрай
урбз. Ставропольский край

Flag of Stavropol Krai.svg Coat of arms of Stavropol Krai.svg
Ставропол къэралым и нып Ставропол къэралым и дэмыгъэ
Ставропол край на карте России
Къалэ нэхъышъхьэр Шъэт-Къалэ
И инагъыр

- Псори
- % псым иубыдыр

48-нэ

66 160 км²
0,6

Джылэр

- Псори
- Джылэм и Ӏувагъыр

16-нэ

2 711 767[1] цӀыху (2010)
41,0 цӀыху/км²

ВРП

- Зэхэту, иджырей уасэхэмкӀэ
- ЦӀыхум техуэр


178,7 млрд. руб. (2006)
66,1 мин руб.

Федерал куейхэр Ишъхъэрэ-Къаукъаз
Эконом куейхэр Ишъхъэрэ-Къаукъаз
Губернатор Гаевский Валерий Вениаминович
Къэрал хасэм и тхьэмадэ Виталий Коваленко
УФ-м и къэралым и кодыр 26
Зэманыгъуэр MSK (UTC+3)

Къалэ нэхъышъхьэр Шъэт-Къалэ

И инагъыр — 66 160 км².

Джылу дэсыр — 2 711,7 мин (2009 гъэмкӀэ)

ЛъэпкъхэрEdit

лъэпкъыр зэрыхъур
урысхэр 2 231,8
ермэлыхэр 149, 2
алыджхэр 54, 1
украинхэр 45, 9
даргинхэр 40, 2
нэгъуэйхэр 20, 7
цыджанхэр 19, 1
къушъхьэхэр 15, 1
азэрбиджанхэр 15, 1
тыркумэнхэр 13, 9
мычгышхэр 13, 2
къэзанхэр 13, 0
урысыхухэр 11, 3
адыгэхэр 8, 9
курджыхэр 8, 7
джэрмэнхэр 8, 0
осетинхэр 7, 7
тыркухэр 7, 5
корейхэр 7, 0
лезгинхэр 6, 5
къумукъухэр 5, 7
табасаранхэр 5, 5
къэзакъхэр 3, 9

КуейхэрEdit

Хьэблэ нэхъ инхэрEdit

Мин 15 фӀэкӀыу цӀыху здыдэс хьэблэхэр
щӀыщылэм и 1-м 2009 гъэмкӀэ
Шъэт-Къалэ 370,1 Кочубейскэ 28,0
Псыхуабэ 141,1 Александровскэ 27,5
Нартсанэ 129,5 Новоалександровск 26,5
Невинномысск 128,5 Нефтекумск 26,4
Есэнкыт 82,2 ПсыхуабэцӀыкӀу 23,8
СулътӀан-Хьэблэ 76,8 Новопавловск 23,0
Гумкъалэ 68,9 Лермонтов 22,3
Будонэвск 65,2 Ессентукскэ 19,6
Михайловск 61,8 Свободы 18,2
Зеленокумск 40,5 Незлобнэ 18,1
Светлоград 39,4 Суворовскэ 17,0
Изобилнэ 38,7 Красногвардейскэ 15,9
Горячеводскэ 36,8 Арзгир 15,6
Благодарнэ 33,0 Дивнэ 15,4
Иноземцевэ 28,8 Донской 15,2
Ипатовэ 28,1

СурэтылъэEdit

ГулъытыгъуэEdit