Open main menu

ХэкумэтхEdit

Къалэр Атлантикэ хышхуэм и ипшэ-дыгъэкъухьэпIэ лъэныкъуэмкIэ гъэзащ. Ипшъэ Америкэм нэс 500 км дэлъщ.

Къалэр тIыгу ДыгъэкъуэкIыпIэ Фолклэндым тетщ, Атлантикэ и хы Iуфэм деж.

КилометрихукIэ дыгъэкъуэкIыпIэкIэ бгъазэм къэралым и аэропорт щытщ.

ТхыдэEdit

Стенли 1843 гъэм яухуащ, Фолклэнд тIыгухэм я къалащхьэ зэращIыным хуэдэу. Абы япэ хэкум и къалащхьэу щытар Стенли нэхъ ишхъэрэкIэ гъэзауэ щыт Порт-Луис къалэщ.

Къалэм лорд Эдуард Джефри Смит-Стенли и фэеплъу Стенли фIащащ. Абы а зэманым Британиэшхуэм и хамэ щIыпIэхэм и кIэлъыплъэгъуу зэрыщытам къыхэкIыу.

ЖылэEdit

Къалэм 2006 гъэм зэрабжамкIэ 2 115 цIыхуу дэсщ. Къэралым щыпсэ цIыхум и нэхъыбапIэр Стенли дэсхэщ.

СурэтылъэEdit

ГулъытэгъуэEdit