Стип-Поинт

Стип-Поинт (ин-бз. Steep Point) — къуапэ, Аустралиэм и къухьэпIэ дыдэ пIэ.

Стип-Поинт

ХэкумэтхEdit

Стип-Поинт къуапэр ныкъуэтIыгу Идел-Лэндым телъщ, дунейпсо кIэлъыгъакIуэ Шарк-Бейм хыхьэу. Административну къуапэр Аустралиэм и штат КъухьэпIэ Аустралиэм хеубыдэр. Къуапэм щыщIэдзауэ Перт къалэ нэс 1000 километрэу дэлъщ. Абы и нэхъ ишхъэрэу тIыгу Дерк-Хартог щылъщ.

Къуапэ Iуфэр Индиэ Хышхуэм и псхэм ялъэс. Езы Iуфэхэр Iейуэ джабэхэщ. Къуапэ джабэ гуэхупIэр хым 200 метрэкIэ щхьэщытщ.

ТхыдэEdit

Еуропэхэм ящыщу, япэу къупэр зылъагъуу къэзыплъыхьар голлэнд плъыхьакIуэ Уиллем де Фламингщ. Ар 1697 гъэм къуапэм деж къитIысыкIри, къиплъыхьа иуж, абы «Steyle Hock» (гуэхупIэ къуапэ) фIищауэ щтащ[1].

1801 гъэм фрэндж плъыхьакIуэ Луи де Фрейсине, къуапэм нэгъуэщI цIэ «Point Escarpee» иритауэ щтащ. Ауэ куэд мыщIу, 1822 гъэм инджылыз плъыхьакIуэ Филлип Кинг, къуапэм и цIэр Стип-ПоинткIэ ихъуэжащ. А цIэри къуапэм иджыри къыздэс зэрехьэр.

Иджырей зэманым Стип-Поинт и хъуреягъ щылъ щIыпIэр бдзэжеящэкIэ хьэхуа щIыпIэу щытщ.

ТехьэпIэхэрEdit

ГулъытэгъуэхэрEdit


Кординатхэр: 26°09′05″ ю. ш. 113°09′18″ в. д. / 26.151389° ю. ш. 113.155° в. д. (G)